Fundacja Promocji Sztuki im. Gabriela Fauré - (na stronę główną)
Fauré - dane Fundacji
Fundacja Promocji Sztuki im. Gabriela Fauré
ul. Raduńska 2E
83-307 Kiełpino (k. Kartuz)

  prezes zarządu: Gedymin Grubba
  telefon: +48 696 432 704
  e-mail: mg.grubba@wp.pl

  wiceprezes zarządu: Anna Grubba

KRS 0000177231
NIP 583-28-46-980
REGON 192984450


Jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego!

Konto bankowe Fundacji:
KASA Stefczyka
Nr: 55 7065 0002 0651 7869 9104 0001
SWIFT: WBKPPLPP XXX

Podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych może, na zasadach i w trybie określonym w przepisach odrębnych, przekazać 1% podatku obliczonego zgodnie z odrębnymi przepisami na rzecz wybranych przez siebie organizacji pożytku publicznego.

(Ustawa z dnia 24. kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Dz. U. Nr 96 poz. 873, Art. 27)

tzn.: Podatnik będzie mógł wpłacić określoną kwotę do wysokości 1% należnego podatku na konto organizacji w okresie pomiędzy pierwszym dniem roku następującego po roku, za które dokonywane jest rozliczenie podatkowe, a ostatnim dniem złożenia zeznania podatkowego (najpóźniej 30. kwietnia, np.: 26. lutego 2009 za rok 2008) oraz wskazać ten fakt w formularzu PIT.Fauré - Statut Fundacji

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Fundacja pod nazwą "Fundacja Promocji Sztuki im. Gabriela Fauré" zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Gedymina Grubbę oraz Martę Grubbę, zwanych dalej Fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Witolda Ogiegło w Kancelarii Notarialnej w Gdańsku dnia 11 września 2003 r., repertorium A nr 6094/2003, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203), przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873)oraz niniejszego Statutu.

§ 2

Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 3

Siedzibą Fundacji jest Gdańsk.

§ 4
 1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Dla właściwego realizowania celów społecznych i gospodarczych Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 5

Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

§ 6

Fundacja może używać okrągłej pieczęci z napisem w otoku wskazującym jej pełną nazwę i logo.

§ 7

Fundacja może ustanowić odznaki i medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.


Rozdział II

PRZEDMIOT I FORMY DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 8

Celem Fundacji jest popieranie i promocja sztuki, wspieranie młodych talentów oraz ożywienie życia kulturalnego społeczeństwa.

§ 9
  Realizacja celów Fundacji następuje w szczególności poprzez:

 1. organizowanie koncertów muzyki klasycznej, głównie w miejscach sakralnych, salach koncertowych i w plenerze, na terenie całej Polski oraz za granicą,
 2. organizowanie wernisaży malarskich, szkoleń, kursów, konkursów, warsztatów i wykładów,
 3. organizowanie kursów mistrzowskich dla studentów polskich Akademii Muzycznych, ze szczególnym uwzględnieniem muzyki organowej,
 4. organizowanie i finansowanie stypendiów i nagród dla osób realizujących cele Fundacji,
 5. skupianie wokół idei Fundacji twórców, przedstawicieli nauki i działaczy w kraju i za granicą,
 6. współpracę z instytucjami państwowymi i organizacjami społecznymi działającymi w zakresie objętym celami Fundacji oraz współpracę krajową i zagraniczną z osobami fizycznymi wykazującymi zainteresowanie celami Fundacji.
§ 10

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych oraz osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.


Rozdział III

ORGANY FUNDACJI

§ 11
 1. Organem Głównym Fundacji jest Zarząd Fundacji.
 2. Nadzór nad działaniami Zarządu sprawuje Organ Kontroli.
§ 12
 1. Zarząd Fundacji składa się z dwóch osób i jest powoływany na czas wyznaczony przez Fundatorów działających łącznie.
 2. Organ Kontroli składa się z dwóch osób i jest powoływany na czas wyznaczony przez Fundatorów działających łącznie, z zastrzeżeniem art. 20 pkt 6 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
§ 13

Fundator może zostać członkiem Zarządu, lub Organu Kontroli.

§ 14

Fundatorzy działający łącznie mają prawo odwołania Zarządu oraz Organu Kontroli lub każdego z ich członków w każdym czasie.

§ 15

Zarząd wybiera ze swego grona Prezesa i Wiceprezesa Fundacji.

§ 16
 1. Do Zarządu należy podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach, pod nadzorem Organu Kontroli.
 2. Zarząd w szczególności:
  • reprezentuje Fundację na zewnątrz,
  • uchwala roczne i wieloletnie programy działania Fundacji,
  • sprawuje zarządzanie majątkiem Fundacji,
  • przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy,
  • ustala regulamin Biura Fundacji,
  • powołuje i odwołuje Dyrektora Biura Fundacji oraz inne osoby pełniące stanowiska kierownicze i samodzielne w jednostkach organizacyjnych Fundacji,
  • ustala wielkość zatrudnienia, zasady wynagradzania oraz wielkość środków na wynagrodzenia i nagrody dla pracowników Fundacji,
  • podejmuje decyzje w sprawie zmiany Statutu oraz jej likwidacji.
§ 17

Zarząd może powołać jako swe ciało doradcze - Komisję Programową, złożoną z osób skupionych wokół idei Fundacji.

§ 18

Zarząd decyduje o zasadach i warunkach wynagradzania jego członków.

§ 19

Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. Do ważności uchwały wymagana jest obecność wszystkich członków Zarządu.

§ 20

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składać może każdy z członków Zarządu działający samodzielnie. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji w zakresie zwykłego zarządu może składać osoba upoważniona przez Zarząd.


Rozdział IV

MAJĄTEK I ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ FUNDACJI

§ 21
 1. Majątek Fundacji stanowią następujące ruchomości przekazane na fundusz założycielski Fundacji:
  • laptop "Network" model COB33, numer seryjny PNB111027639, o wartości 5.700,00 zł (słownie: pięć tysięcy siedemset złotych 00/100),
  • drukarkę HP Deskjet 920 c, model C6430A, numer seryjny CN2541R2JM, o wartości 300,00 zł (słownie: trzysta złotych 00/100),
  tj. ruchomości o łącznej wartości 6.000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100).
 2. Majątkiem Fundacji będą także środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w trakcie jej działania.
 3. Majątek Fundacji nie może być wykorzystywany na cele swoich członków, z zastrzeżeniem art. 20 pkt 7 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
§ 22

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§ 23
  Dochody Fundacji pochodzą głównie z:
 • darowizn, spadków, zapisów,
 • subwencji osób prawnych,
 • dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego,
 • dochodów ze zbiórek i imprez publicznych.
§ 24

Dochody pochodzące z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji jeśli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

§ 25

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenia o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

§ 26
 1. Osoby fizyczne i prawne, dokonujące na rzecz Fundacji darowizny lub dotacji jednorazowej w wysokości równej co najmniej 10.000,00 zł netto (słownie: dziesięć tysięcy 00/100) lub - w przypadku osób zagranicznych - 5.000 USD netto uzyskują, jeśli wyrażą taką wolę, tytuł Sponsora Honorowego.
 2. Tytuł Sponsora Honorowego ma charakter osobisty.
§ 27

Majątek Fundacji może być lokowany w spółkach i papierach wartościowych.

§ 28

Składanie woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Fundacji wymaga wyłącznie podpisu jednego członka Zarządu lub pełnomocnika działającego w granicach pełnomocnictwa.

§ 29

Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§ 30

Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy. Sprawozdanie roczne winno zostać sporządzone do dnia 31 marca następnego roku i zatwierdzone przez Zarząd.


Rozdział V

BIURO FUNDACJI

§ 31
 1. Sprawy Fundacji prowadzić będzie Biuro Fundacji.
 2. Biuro Fundacji zapewnia obsługę organom Fundacji.

Rozdział VI

ZMIANA STATUTU

§ 32

Zmiana Statutu nie może dotyczyć istotnych zmian celu Fundacji.

§ 33

Decyzje o zmianie statutu podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały.


Rozdział VII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 34

W celu efektywnego realizowania swoich celów Fundacja ma prawo połączyć się z inną fundacją.

§ 35

Połączenie nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

§ 36

Decyzję w przedmiocie połączenia podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały.

§ 37

Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, albo w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

§ 38
 1. O likwidacji Fundacji decyduje Zarząd w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków Zarządu.
 2. Likwidatora Fundacji wyznacza Zarząd.
§ 39

Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się z zastrzeżeniem treści art. 5 ustawy o fundacjach instytucjom, których działalność odpowiada celom Fundacji.

§ 40

Uprawnienia założycieli podlegają dziedziczeniu lub mogą być przedmiotem zapisu.